Sociale en Fysieke veiligheid

Sociale en fysieke veiligheid binnen het Scoutcentrum Rotterdam

Sociale veiligheid binnen het Scoutcentrum Rotterdam

We vinden als Scoutcentrum erg belangrijk dat vrijwilligers en bezoekers binnen een sociaal veilige omgeving leuke activiteiten en werkzaamheden kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid op het scoutcentrum betekent dat bezoekers zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle vrijwilligers en bezoekers op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie heeft op het Scoutcentrum Rotterdam, te worden onderschreven. Het Scoutcentrum maakt gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je kunt downloaden. Alle vrijwilligers krijgen informatie over deze gedragscode. Daarbij wordt ook de gedragscode persoonlijk besproken en door de nieuwe vrijwilligers ondertekend.

Verklaring omtrent gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die het Scoutcentrum getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, vrijwilligers te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie en de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als Scoutcentrum maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon

We doen ons best om te zorgen dat op het Scoutcentrum voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. We willen dat iedere bezoeker van het Scoutcentrum Rotterdam zich thuis en veilig voelt. Toch kan het zijn dat je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt zowel voor bezoekers, hun ouders als voor vrijwilligers. Voor dit soort situaties is er binnen het Scoutcentrum een vertrouwenspersoon aangesteld. Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staat onze vertrouwenspersoon graag voor je klaar. Meer informatie daarover is te vinden op de website van het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die besturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij staan u graag te woord. Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail: [email protected] & [email protected]

Onze vertrouwenspersoon is te bereiken via [email protected]

Vertrouwenspersoon

Wat doet de vertrouwenspersoon?

,

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die betrekking hebben op het als vrijwilliger werken op het Scoutcentrum.
Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere mensen worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. Mocht je dat niet op prijs stellen, geef dat dan aan. Mocht er sprake zijn van strafbare feiten of andere dringende zaken zoals de (psychische of lichamelijke) gezondheid van een betrokkene dan zal er, in overleg, contact gezocht móeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag.
De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de beheerder of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om zo u, de melder, bij te staan. De vertrouwenspersoon zal niet optreden als mediator. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem. In ernstigere gevallen kan hij/zij ook steun zijn bij het doen van aangifte en in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag.

Kortom:
De vertrouwenspersoon kan dus worden benaderd als je een probleem hebt, dat je niet wilt of kunt bespreken met iemand van de leiding of het bestuur. 

We hopen dat niemand de vertrouwenspersoon echt nodig zal hebben, omdat het natuurlijk beter is als je problemen direct met elkaar bespreekt. Ook willen we onderstrepen dat het eerste aanspreekpunt bij problemen altijd de eigen leiding / teamleider en beheerder is.